BMS-GRUPPENS HSEQ-POLICY

Syfte

– Inom BMS kommer vi att leverera en hög nivå av säkerhet och kvalitet i det arbete vi utför och därmed blir vi en attraktiv arbetsgivare och affärspartner.

– Inom BMS kommer vi att begränsa miljöpåverkan med hänsyn till tekniska och ekonomiska ramar.

– Med denna policy vill vi skapa ett ramverk som försäkrar oss om att ovanstående vision efterlevs av våra anställda, entreprenörer och andra affärspartners.

Mål:

– Vi förbinder oss att registrera och kontrollera viktig arbetsmiljöpåverkan och därigenom förhindra skador och arbetsrelaterade sjukdomar.

-Vi förbinder oss att träna och utbilda våra anställda så att de därigenom kan leverera en hög nivå av säkerhet och kvalitet i sitt arbete.

– Vi förbinder oss att följa lagkrav och andra krav som företaget lyder under. Vi förväntar oss detsamma av våra entreprenörer.

– Vi förbinder oss att säkerställa en kontinuerlig förbättring av vårt ledningssystems effektivitet.

– Vi förbinder oss att tillhandahålla tjänster som uppfyller våra kunders förväntningar och krav.

 – Vi förbinder oss att kontinuerligt minimera utsläpp av CO2 genom att ständigt fokusera på vår egen energiförbrukning.

BMS HSEQ Policy l

BLAND DE EUROPEISKA MARKNADSLEDARNA

BMS-gruppen är en av Europas marknadsledare med specialisering på kranar och liftar i alla storlekar och för alla uppgifter. Vår kompetens centreras kring hantering av tunga lyft och i rollen som föredragen, global och betydande aktör inom fälten för kranar, liftar och transportlösningar

BMSE learning svensk l

E-LEARNING UTBILDAR DE ANSTÄLLDA ÖVER GRÄNSERNA

Ett av målen med BMS-gruppens HSEQ-policy är att träna och utbilda anställda så att de levererar en högre nivå av säkerhet och kvalitet i sitt arbete. För detta ändamål har vi utvecklat en e-learning-plattform som täcker alla risker, i samband med samtliga rutinuppgifter, som beskrivs i vårt riskbedömningsprogram.

Avsikten är att plattformen ska säkerställa kontinuerlig utbildning av de anställda inom BMS-gruppen och på så sätt minimera personskador och skador på materiel. Samtidigt är det också ett mål att vara ledande i arbetet med att öka säkerhetsnivån inom branschen.

De anställda vägleds genom de viktigaste instruktionerna och procedurerna inom sitt arbetsområde och när de har passerat denna del, måste de klara ett test innan utbildningen kan fortsätta.

E-learning-plattformenfinns på danska, engelska, norska, polska, svenska och tyska. Något sommöjliggör det för alla anställda att instrueras och utbildas i de vanligasteuppgifterna.

Som en del avplattformen inför vi ett antal fristående kurser som kan vara av relevans ävenför våra kunder. De omfattar bland annat riggning, arbete på höjd och surrningav gods.

VINDKRAFTSLÖSNINGAR SEDAN TIDIGT 80-TAL

Sedan början av 1980-talet har BMS-gruppen samarbetat med världens ledande tillverkare av vindkraftverk. I samband med detta har vi rest och servat ett mycket stort antal vindkraftverk över fyra kontinenter.


Under årens lopp har vi arbetar med vindkraftverk på land och till sjöss. Dessutom har vi har tagit hand om arbetet med alla slags vindturbinkomponenter i hamn.

Vårt verksamhetsområde omfattar mottagning och avläsning av vindturbinkomponenter, transport av komponenter för lagring, konstruktion och montering av torn, lyft av monterade torn vid kaj eller på driftplats, transport av maskinhus och blad till kaj samt till den plats där det enskilda vindkraftverket ska resas.

Vi investerar kontinuerligt i de bästa och mest moderna versionerna av de största kranarna som har utvecklats speciellt för effektiv uppresning av vindkraftverk – och idag är vi verksamma i Europa, Afrika, Nordamerika och Australien.

Windturbuineinstall l
Windturbuineinstall3 l
Snabbkontakt
Är du ny kund till BMS?